Δομή και Λειτουργία της ΕΕ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 
ΔΕΣ – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
3ο εξάμηνο
 
Δομή και Λειτουργία της ΕΕ

Αρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια παρουσίαση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος από την ίδρυσή του έως και σήμερα, με αναφορά σε γεγονότα σταθμούς κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία σκοπείται η παρουσίαση των βασικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να είναι κατανοητό πως δομείται και λειτουργεί διαχρονικά το Ενωσιακό οικοδόμημα. Εν προκειμένω δίδεται έμφαση τόσο στην ιστορική εξέλιξη των θεσμών των Ε.Ε., όσο και στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν μέσα από τις αρμοδιότητες που ασκούν καθώς και στην διοργανική συνεργασία, με ειδικές αναφορές στη διαδικασία παραγωγής και εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η συμμετοχή των κρατών-μελών σε αυτές με έμφαση στη σημασία της εθνικής εκπροσώπησης σε αυτές, καθώς αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Επίσης παρουσιάζεται εστιασμένα ο ρόλος και η λειτουργία της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η παρουσίαση της οργάνωσης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ένωση. Σημαντικό μέρος της ύλης αφορά την παρουσίαση του πλαισίου επαφών και συνεργασιών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων (κυβερνήσεων και δημοσίων υπηρεσιών) των κρατών-μελών με τα θεσμικά Όργανα της Ένωσης ενώ εξετάζεται η ανάλυση συγκεκριμένων στρατηγικών και τακτικών των κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών για να ασκήσουν επιρροή στα θεσμικά Όργανα. Τέλος γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των δομών, των κανόνων και των διεργασιών που συγκροτούν την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και κατ’ επέκταση τους βασικούς παράγοντες μετουσίωσης των στρατηγικών πολιτικών επιλογών σε ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες - ανάλογα με το είδος των τομέων πολιτικής που έχουν απονεμηθεί στην Ε.Ε. από τις Συνθήκες - είτε είναι καθολικά εφαρμοστέες είτε είναι ρυθμιστικού περιεχομένου, δηλαδή θέτουν ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής για όλα τα κράτη-μέλη.

Διάγραμμα μαθημάτων:

Διάλεξη

Τίτλος

1

Ιστορική Πορεία της ΕΕ

2

Φύση, Στόχοι και Αρμοδιότητες της ΕΕ

3

Θεσμοί της ΕΕ- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο

4

Θεσμοί της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5

Θεσμοί της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

6

Θεσμοί της ΕΕ – Το Δικαστήριο της ΕΕ

7

Θεσμοί της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

8

Θεσμοί της ΕΕ – Ευρωπαϊκή και Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών

9

Τα συστήματα διοίκησης της ΕΕ

10

Οικονομικά της ΕΕ – Προϋπολογισμός της ΕΕ

11

Σχήματα εφαρμογής Προϋπολογισμού της ΕΕ

12

Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ από Οικονομικά Εγκλήματα

13

Παρουσίαση εργασιών

Σχετικά Αρχεία

[wpdm_tree category="domi-kai-leitourgia-tis-ee-parent"]