Εισαγωγή στην Έδρα Jean Monnet

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JEAN MONNET

Μέσα από την πρωτοβουλία the Jean Monnet, » η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει δράσεις Πανεπιστημίων που έχουν σκοπό την εμβάθυνση της διδασκαλίας σε τομείς σπουδών που είναι συναφείς με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η πρωτοβουλία Jean Monnet ξεκίνησε το 1990 ύστερα από απαίτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και έχει ως στόχο την προώθηση της διδασκαλίας σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συγκεκριμένα σε διδακτικούς τομείς αφενός με μεγάλη ζήτηση από τους σπουδαστές και αφετέρου άμεσα συνδεδεμένους με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι οι νομικές, οι πολιτικές επιστήμες και η ιστορία.

Για την περίοδο 2014-2020 η πρωτοβουλία Jean Monnet, η οποία έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα Erasmus +, περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

  • Ακαδημαϊκές Ενότητες, Έδρες και Κέντρα Αριστείας, με σκοπό την εμβάθυνση της διδασκαλίας στον τομέα των σπουδών με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος μαθημάτων ενός Ιδρύματος Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τη διενέργεια, την παρακολούθηση και την εποπτεία της έρευνας σχετικά με το ευρωπαϊκό περιεχόμενο, μεταξύ άλλων σε άλλα εκπαιδευτικά επίπεδα, όπως η εκπαίδευση των διδασκόντων και η υποχρεωτική εκπαίδευση. Στόχος των εν λόγω Δράσεων είναι επίσης η παροχή εις βάθος διδασκαλίας σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για μελλοντικούς επαγγελματίες σε τομείς που παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας, και ταυτόχρονα η ενθάρρυνση, η παροχή συμβουλών και η καθοδήγηση της νέας γενιάς εκπαιδευτικών και ερευνητών σε γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  • Πολιτικό διάλογο με τον ακαδημαϊκό κόσμο, που θα υποστηρίζεται από:
    1. Δίκτυα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων Ιδρυμάτων Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο, την προαγωγή της συνεργασίας και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων υψηλού επιπέδου με δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με πολύ σημαντικά για την ΕΕ θέματα.
    2. Σχέδια για καινοτομία και γόνιμη αλληλεπίδραση, καθώς και για τη διάδοση σχετικού με την ΕΕ περιεχομένου, με στόχο την προώθηση του διαλόγου, τον προβληματισμό σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ΕΕ και την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την ΕΕ και τις διαδικασίες της.
  • Στήριξη Ενώσεων/Συνδέσμων, με σκοπό τη διοργάνωση και την εκτέλεση δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το καταστατικό των οργανώσεων, που ασχολούνται με σπουδές και ζητήματα σχετικά με την ΕΕ, και τη δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την ΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, αυξάνοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά.

Η ΕΔΡΑ JEAN MONNET "ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ"

Η Έδρα JEAN MONNET "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" φιλοξενείται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Απονεμήθηκε το 2017, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ύστερα από διεξοδική και αυστηρή αξιολόγηση περισσότερων από 1000 προτάσεων που υποβλήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σκοπός της Έδρας είναι να ενισχύσει την περιορισμένη, έως τώρα, σε επίπεδο ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, γνώση αναφορικά με τη δημοσιονομική διακυβέρνηση και τον έλεγχο της ΕΕ, αυξάνοντας το ενδιαφέρον και παράλληλα εμβαθύνοντας τη γνώση σε τομείς που σχετίζονται με την ΕΕ (σε επίπεδο νομικό, οικονομικό, πολιτικό), αυξάνοντας ταυτόχρονα την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου παρέχοντας στο ευρύ κοινό και τις ομάδες ενδιαφερομένων, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, πληροφορίες και εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με θέματα δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, με σκοπό την κατανόηση των εξελίξεων στην ΕΕ.

Η κατανόηση και μόνο των θεμελιωδών στοιχείων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ επιτρέπει να κατανοήσουμε τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει τη Βάση Δεδομένων της Έδρας Jean Monnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ & Έλεγχος" , δηλαδή τη συλλογή πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και ελέγχου, το Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) το οποίο παρέχει πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Έδρας, εκπαιδευτικό υλικό για το δημοσιονομικό δίκαιο της ΕΕ, το κανονιστικό πλαίσιο και το πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ καθώς και εθνικές επιλογές, νομικά και δημοσιονομικά ζητήματα της ΕΕ, υλικό για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τις αρχές δημόσιας διοίκησης καθώς και πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις όπως συνέδρια και διαλέξεις.