Νομικά και Δημοσιονομικά Θέματα της ΕΕ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση (Ε.Ο.Δ.)
Εξάμηνο 1ο
 
Νομικά και Δημοσιονομικά Θέματα της ΕΕ

Το μάθημα «Νομικά και Δημοσιονομικά Θέματα της ΕΕ» περιλαμβάνει την ανάλυση του νομικού και του δημοσιονομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΕ. Οι θεματικές που περιλαμβάνει αφορούν στην φύση του δικαίου της ΕΕ και στη θέση της έννομης τάξης της ΕΕ στο διεθνές νομικό σύστημα, στην ανάλυση του δικαιοπαραγωγικού συστήματος της ΕΕ, στα βασικά στοιχεία της διοικητικής λειτουργίας της ΕΕ και των συναφών σχημάτων λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση αυτών γίνεται υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο Δημοσιονομικός Κανονισμός της ΕΕ για θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης πολιτικών περιλαμβάνοντας την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης όπως και την επισκόπηση των ρυθμίσεων για τη λειτουργία της Εσωτερικής (Κοινής/Ενιαίας) Αγοράς και των ρυθμίσεων για την παροχή δικαστικής προστασίας (διενέργεια δικαστικού ελέγχου) στην ΕΕ.Επίσης το μάθημα περιλαμβάνει εξέταση των μέτρων και δράσεων που λαμβάνουν χώρα για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ από την απάτη και συναφείς εγκληματικές δραστηριότητες. Συμπληρωματικά των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν από τον κάτοχο της Έδρας, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και από προσκεκλημένους ομιλητές, ειδικούς σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε. και Ελέγχου. Η διδασκαλία θα συμπληρωθεί από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσα από τη εκπόνηση εργασιών, οι οποίες αφού διορθωθούν από τον Κάτοχο της Έδρας, θα παρουσιαστούν από τους ίδιους στους υπόλοιπους φοιτητές και θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος (ομάδες συζήτησης).

Διάγραμμα μαθημάτων:

Διάλεξη

Τίτλος

1

Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη – Η φύση του Κοινοτικού Δικαίου

2

Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου

3

Πηγές του Ευρωπαϊκού δικαίου - Δικαιοπαραγωγικό Σύστημα της ΕΕ

4

Δημόσια διοίκηση της ΕΕ - Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ

5

Κεντρική Διακυβέρνηση και Διαχείριση Πολιτικών και Πόρων

6

Κοινή Διακυβέρνηση και Διαχείριση Πολιτικών και Πόρων

7

Αποκεντρωμένη Διακυβέρνηση και Διαχείριση Πολιτικών και Πόρων

8

Συστήματα Λογιστικού Ελέγχου και Αξιολόγησης στη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ

9

Οι αρχές της Χρηστής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

10

Η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά

11

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα δικαστικής Αναθεώρησης

12

Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ από Οικονομικά Εγκλήματα

13

Παρουσίαση εργασιών

Σχετικά Αρχεία