Συγκριτική Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και έλεγχος

Πρόκειται για ένα νέο Σεμινάριο που αποσκοπεί στο να παράσχει βασικές πληροφορίες σε θέματα Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης και Ελέγχου στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Εστιάζει στα βασικά στοιχεία της Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης και Ελέγχου σε διάφορα κράτη μέλη, σε συγκριτικό επίπεδο, και η διαλογή των εξεταζομένων κρατών εδράζεται στον τύπο δημοσιονομικής διακυβέρνησης και ελέγχου που έχει υιοθετηθεί από το καθένα. Έτσι οι συμμετέχοντες μπορούν να διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα για τον τρόπο δόμησης και εφαρμογής της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και του συνακόλουθου ελέγχου σε όλη την ΕΕ και συνακόλουθα να αξιολογήσουν το αντίστοιχο σύστημα της ίδιας της Ένωσης.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να αυξήσει την εξοικείωση των συμμετεχόντων με έννοιες όπως δημοσιονομική διακυβέρνηση, χρηστή διακυβέρνηση, έλεγχος, και το πως αυτές οι έννοιες γίνονται αντιληπτές στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό θα ενισχύει την δυνατότητα των συμμετεχόντων να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης ως ένα μηχανισμό ανάλυσης της δομής και της λειτουργίας των διοικητικών και διαχειριστικών σχημάτων σε κάθε κράτος μέλος. Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 10 ώρες.

Σχετικά Αρχεία