Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και Εθνικές Επιλογές

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
5ο εξάμηνο
 
Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και Εθνικές Επιλογές

Το μάθημα εξετάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, την έννοια της ρύθμισης ως εργαλείο εφαρμογής πολιτικών, καθώς και τα είδη και τα μέσα της ρύθμισης. Αυτή η εξέταση εμβαθύνεται περισσότερο με αναφορά στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Το σχήμα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ επίσης αποτελεί αντικείμενο εξέτασης. Βασικό στοιχείο του μαθήματος είναι η ανάλυση της πιστοποίησης συμβατότητας μεταξύ ρυθμιστικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ, ενώ αναφορά γίνεται και στο σχήμα ελέγχου τήρησης των ρυθμίσεων σε θεσμικό και δημοσιονομικό επίπεδο. Στη συνέχεια εξετάζεται το συνολικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η ΕΕ ώστε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν τις εθνικές πολικές μεταρρύθμισης (Στρατηγική Λισσαβόνας εως το 2010, Ευρώπη 2020 από το 2010). Δίδεται έμφαση στις επιλογές που κάνουν τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Το μάθημα περιλαμβάνει μια ανάλυση της διαχείρισης των πόρων που διαθέτει η ΕΕ προς τα κράτη μέλη ώστε να τα υποστηρίξει στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Συμπληρωματικά των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν από τον κάτοχο της Έδρας, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και από προσκεκλημένους ομιλητές, ειδικούς σε θέματα Ρυθμιστικής και Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε. και Ελέγχου. Η διδασκαλία θα συμπληρωθεί από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσα από τη εκπόνηση εργασιών, οι οποίες αφού διορθωθούν από τον Κάτοχο της Έδρας, θα παρουσιαστούν από τους ίδιους στους υπόλοιπους φοιτητές και θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος (ομάδες συζήτησης).

Διάγραμμα μαθημάτων:

Διάλεξη

Τίτλος

1

Εισαγωγή στην έννοια της Ρύθμισης στο πλαίσιο της ΕΕ

2

Εργαλεία Ρυθμιστικής Πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ

3

Εφαρμογή Ρύθμισης στο πλαίσιο της ΕΕ

4

Ρύθμιση και Διακυβέρνηση στην ΕΕ

5

Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ

6

Έλεγχος στην ΕΕ

7

Συμβατότητα Ρυθμιστικής και Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης στην ΕΕ

8

Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ ως εργαλείο στήριξης των Εθνικών Μεταρρυθμίσεων

9

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Εθνικές Μεταρρυθμιστικές Επιλογές

10

Εθνικές Επιλογές Μεταρρύθμισης: η παράδοση των Κρατών Μελών της Βόρειας Ευρώπης

11

Εθνικές Επιλογές Μεταρρύθμισης: η παράδοση των Κρατών Μελών της Νότιας Ευρώπης

12

Εθνικές Επιλογές Μεταρρύθμισης: τα νέα Μέλη της Ηπειρωτικής Ευρώπης

13

Εθνικές Επιλογές Μεταρρύθμισης: τα νέα Νησιωτικά και Βαλτικά κράτη της ΕΕ

14

Παρουσίαση εργασιών

Σχετικά Αρχεία