Πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Εξάμηνο 1ο
Πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κριτική ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου και των διαχειριστικών πτυχών της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Περιλαμβάνει την εξέταση των ιστορικών εξελίξεων της Πολιτικής Συνοχής ως μέσο επεξήγησης του τωρινού περιεχομένου της και την εξέταση των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως ως αιτιολογική βάση αυτής της πολιτικής. Επίσης εξετάζεται αναλυτικά η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της Συνθήκης της Λισσαβόνας (έως το 2010) και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (έως το 2020). Σε αυτό το πλαίσιο, εισάγεται η θεματική Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Διακυβέρνηση ως βάση διακυβέρνησης και διαχείρισης των εργαλείων υλοποίησης της Πολιτικής Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ). Γίνεται ακόμη μια επισκόπηση της πολιτικής της Ε.Ε. στις κρατικές ενισχύσεις ως εργαλείου ελέγχου των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Τέλος υπάρχει μια μικρή παρουσίαση της σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και της Ελλάδος. Συμπληρωματικά των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν από τον κάτοχο της Έδρας, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και από προσκεκλημένους ομιλητές, ειδικούς σε θέματα Πολιτικής Συνοχής στην Ε.Ε. καθώς και Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε. και Ελέγχου. Η διδασκαλία θα συμπληρωθεί από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσα από τη εκπόνηση εργασιών, οι οποίες αφού διορθωθούν από τον Κάτοχο της Έδρας, θα παρουσιαστούν από τους ίδιους στους υπόλοιπους φοιτητές και θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος (ομάδες συζήτησης).

Διάγραμμα μαθημάτων:

Διάλεξη

Τίτλος

1

Θεωρία Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

2

Ιστορική Εξέλιξη της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ (1950-1986)

3

Ιστορική Εξέλιξη της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ (1987-σήμερα)

4

Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Στρατηγική της Λισαβόνας / Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

5

Χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ: Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ

6

Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ - Αρχές και Κανόνες

7

Ταμείο Συνοχής - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

8

Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ

9

Οικονομική Διαχείριση των Πολιτικών Συνοχής της ΕΕ

10

Έλεγχος και Αξιολόγηση των Πολιτικών Συνοχής της ΕΕ

11

Κρατικές Ενισχύσεις και Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

12

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και η Ελλάδα

13

Παρουσίαση εργασιών

Σχετικά Αρχεία

[wpdm_tree category="politiki-synoxis-tis-ee-parent"]